НовиниПринтирай

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-18/28.05.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Комплексен пр

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-18/28.05.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

1.Проект на Подробeн устройствен план (ПУП) - Изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 027007, м."Над селото" по Картата на възстановената собственост за землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането от „За хотелски комплекс" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.
2.Инвестиционен проект за обект: „Къщи за настаняване и административно-битова сграда" в поземлен имот № 027007, м."Над селото" по Картата на възстановената собственост за землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, с Възложител Мариана Йорданова Паризова.