НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-17/21.05.2013

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-17/21.05.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен с Решение №6 от Протокол №29/17.10.2006 година на заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ кв.6 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, с номера както следва:
- Урегулиран поземлен имот, прледставляващ парцел ХІІІ, кв.6 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня.
-Урегулиран поземлен имот,предсавляващ парцел ХІV, кв.6 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня.
с Възложители Гаврил Славчов Гаврилов и Иванка Янчева Костова.
Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня.