НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-16/07.05.2013

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-16/07.05.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

1.Проект на Подробeн устройствен план (ПУП) - Изменение на План за регулаця (ПР) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.35.50, м."Челяковото" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.
2.Инвестиционен проект за обект: „Къщи за настаняване на туристи" в поземлен имот с идентификатор 65365.35.50, м."Челяковото" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София,с Възложител Мариана Василева Пеянина.