НовиниПринтирай

Обявление

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от ЗУТ обявява на Красимира Спасова Кожухарова - Орошакова , Лилия Илиева Кожухарова, Борис Ангелов Кожухаров, Павел Борисов Кожухаров и Нина Динова Нинова, в качеството им на собственици по наследства на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ - 31, кв.93 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентнификатори №№65365.601.795 и 65365.601.796 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, че със Заповед № 228 / 14.05.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 35, кв.93 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване" и установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, при спазване на следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване: Плътност на застрояване - 60 %, интензивност на застрояване К инт. - 1,20, Етажност /височина/ - 1-3 /3,0-10,0/, минимална озеленена площ - 40 %.

Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея"№1, ет.3, ново крило Дирекция „АГ и КС" и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Заповедта може да се обжалва от лицата в 14- дневен срок от съобщаването и на официалната интеренет страницата на Община Сапарева баня, чрез Община Сапарева баня до Административен съд - Кюстендил.