НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-7/06.03.2013

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-7/06.03.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в следния териториален обхват: урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-2518, кв.8 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор 65365.602.647 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-10-479/29.12.2009 година на Началника на СГКК-Кюстендил, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За настаняване на туристи", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Стефан Кирилов Сотиров.


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня.