НовиниПринтирай

Заповед 115/13.03.2013

На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и Предписание с изх. №П-ТП-2/18.02.2009
год. на МЗ - РИОКОЗ - гр. Кюстендил, с вх. №613/20.02.2009 год. на ОбА гр. Сапарева
баня

Забранявам

Паленето на автомобилни гуми и други опасни отпадъци в обредните огньове по
случай празника „Сирни заговезни" на 17.03.2013 година на територията на Община
Сапарева баня.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед на територията на гр. Сапарева
баня възлагам на Комисия в състав:
1.Жасмина Джоргова - ст. експерт „СГС" и еколог община Сапарева баня
2.Елка Боровинова - специалист „Инвеститорски контрол" - сметосъбиране и
сметоизвозване при Община Сапарева баня
3.Методи Пискулийски - специалист „ОМБП и Гражданска защита" при Община
Сапарева баня,
4.Николай Йорданов - полски пазач община Сапарева баня
5.Кирил Пеянин - полски пазач община Сапарева баня
която да се събере на 17.03.2013 година и да направи проверка по места за
изпълнението на заповедта.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед на територията на с. Сапарево, с.
Овчарци и с. Ресилово възлагам на кметовете по населени места.
За извършената проверка да бъдат съставени протоколи от назначената комисия и
кметовете по населени места, които да се представят в срок до 20.03.2013 година пред
Кмета на Община Сапарева баня.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за изпълнение и
деловодството.

ИНЖ. САШО ИВАНОВ
Кмет на Община Сапарева баня

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

 

Прикачени файлове

Заповед (547.59 KB)