НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-03/02.01.2013

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-03 / 02.01.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІV-2575,2579, ІІІ и І , кв.101 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори 65365.601.241, 65365.601.240 и 65365.601.238 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:


- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-2575,2579 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.241 по кадастралната карта, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.240 по кадастралната карта и поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.238 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София с Възложители Бойко Георгиев Тошев, Михаил Методиев Белчински и Василка Рангелова Льондева.


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.