НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-02/24.01.2013

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-02/24.01.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

1.Проект на Подробни устройствени планове (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІІ-2763, ІV-2762 и V-2762, кв.109 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 128/ 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, с нови идентификатори №№ 65365.601.30, 65365.601.33 и 65365.601.32 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София, третиращ обединяване на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІІ-2763, ІV-2762 и V-2762, кв.109 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №№ 65365.601.30, 65365.601.33 и 65365.601.32 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в един урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-2762, 2763, кв.109 по плана на гр.Сапарева баня, с нов проектен идентификатор 65365.601.955 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и установяване на същия жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на Къща за настаняване на туристи с барбекю и басейн.

2.Инвестиционен проект за обект: „Къща за настаняване на туристи с барбекю и басейн" в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-2762,2763, кв.109 по плана на гр.Сапарева баня, с нов проектен идентификатор 65365.601.955 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,
с Възложител ЕТ „ДИЛЯНА МАРКОВА".

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня.