НовиниПринтирай

Заповед №572/19.12.2012

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Людмила Иванова Иванова, че със Заповед №572/19.12.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня е ОДОБРЕН Проект на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.111 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 95 / 10.04.2009 година на Началник СГКК - Кюстендил, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на две самостоятелни жилищни сгради, с Възложители Стойко Христов Стойков и Гергана Христова Георгиева.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 -дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.