НовиниПринтирай

Заповед № 5/ 03.01.2013г

На основание чл.44, ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.62 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във вр. с чл.114, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, Решение №18 от протокол №4/17.02.2012г. на ОбС Сапарева баня и Протокол № 1 от 21.12.2012г. на комисия, назначена със Заповед № 581 от 21.12.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня


ОПРЕДЕЛЯМ:

1.Участникът „МоторСпорт Сервиз" ЕАД, с ЕИК201911257, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня 2650, обл.Кюстендил, общ. Сапарева баня, ул.Германея №3, ет.2, представлявано от Димитър Юриев Спасов за спечелил, откритият със Заповед №545/10.12.2012г. на Кмета на Община Сапарева баня публичен търг с явно наддаване за продажбата на стояща дървесина на корен в обект №020, състоящ се от отдел 119к с общо стояща маса по сортиментен лист 1130куб.м. от ЛФ за 2012г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня, на начална тръжна цена в размер на 40171,43лв. /четирдесет хиляди сто седемдесет и един лев и 43ст./ без ДДС или 48205,72лв. /четирдесет и осем хиляди двеста и пет лева и 72ст./ с ДДС.
2. Кандидата „Валявица ВВМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул. „Отец Паисий" №36 е отстранен от участие в търга. Мотиви за отстраняване:
От комисията, назначена със Заповед № 581/21.12.2012 год. на Кмета на Община Сапарева баня е установено, че на търга не присъства представител на кандидата „Валявица ВВМ" ЕООД, гр.Сапарева баня.
3.В срок 3 работни дни след сключване на договора с участника спечелил търга, внесената от него гаранция за участие да бъде освободена до размера на гаранцията за изпълнение на договора, която представлява сума в размер на 2% от сумата по т.1 от заповедта или 803,42 лв.(осемстотин и три лева и четирдесет и две стотинки).
4.Преди сключването на договора спечелилият търга следва да заплати авансово сума в размер на 12051,30лв. (дванадесет хиляди педесет и един лев и тридесет ст.), което съставлява 30% от достигната на търга цена, посочена в т.1 от настоящата заповед по сметка на Община Сапарева баня - IBAN BG55UNCR96608497667812 BIC UNCRBGSF, вид плащане 444000, Уни Кредит Булбанк, клон гр.Сапарева баня.
Останалата част от цената се заплаща след издължаване на дървесината по авансовото плащане и преди експедиция.
5. Възложителя - Кмета на Община Сапарева баня подписва договор със спечелилия търга в едноседмичен срок от влизането в сила на настоящата заповед.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на „МоторСпорт Сервиз" ЕАД, гр.Сапарева баня, „Валявица ВВМ"ЕООД, град Сапарева баня, Д „ФСДУС" и деловодство.
Заповедта се публикува на интернет страницата на Община Сапарева баня.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от получаването й, по реда на АПК.


ИНЖ. САШО ИВАНОВ:
/Кмет на Община Сапарева баня/

Съгласувал:
/К. Николов - мл. юрисконсулт/

Изготвил:
/К. Николов - мл. юрисконсулт/

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Прикачени файлове

Заповед 5 (1.19 MB)