НовиниПринтирай

Узаконяване на незаконни строежи

Общинска администрация-гр.Сапарева баня уведомява всички граждани, които имат изградени незаконни строежи на територията на община Сапарева баня, че съгласно разпоредбите та §127, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, влязъл в сила от 26 ноември 2012 година в срок до 26 ноември 2013г. да подадaт заявления за узаконяване.

Всички незаконни строежи построени преди 22 юли 2003г. могат да бъдат узаконени. За целта собственика на строежа трябва да подаде в Община Сапарева баня Заявление за узаконяване. В срок, определен от общинска администрация, собственикът е необходимо да представи в Общината комплект документи и проект - заснемане за узаконяване. Строежът трябва да отговаря на нормативите, действали по време на построяването му и да е годен за ползване. Собственикът трябва да заплати дължимите глоби и такси за извършване на незаконно строителство, след което се издава Акт за узаконяване на незаконен строеж. Узаконените строежи могат да бъдат реконструирани, надстроявани и разширявани (което не важи за строежите в режим "търпимост"). Строежи, които са заявени за процедура по узаконяване, но не отговарят на нормативите, действали по време на построяването им, подлежат на събаряне.