НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-01 / 02.01.2013

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-01 / 02.01.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхват в обхват на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІХ-339,2333, VІІІ-338, Х-340 и ІV-333, кв.77 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори 65365.601.718, 65365.601.717, 65365.601.715, 65365.601.716, 65365.601.719 и 65365.601.725 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:
- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-339,2333 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел Х-340 по съществуващата имотна граница между поземлен имот с идентификатор 65365.601.718 и поземлен имот с идентификатор 65365.601.719 по кадастралната карта, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-339,2333 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел ІV-333 по съществуващата имотна граница между поземлен имот с идентификатор 65365.601.718 и поземлен имот с идентификатор 65365.601.725 и по съществуващата имотна граница между поземлен имот с идентификатор 65365.601.717 и поземлен имот с идентификатор 65365.601.725 по кадастралната карта, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-339,2333 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел VІІІ-338 по съществуващата имотна граница между поземлен имот с идентификатор 65365.601.717 и поземлен имот с идентификатор 65365.601.715 и по съществуващата имотна граница между поземлен с идентификатор 65365.601.717 и поземлен имот с идентификатор 65365.601.716 по Кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София
- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/ третиращ установяване на свързано застрояване на сгради от основното застрояване по вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-339, 2333 и урегулиран поземлен имот Х-340, кв.77 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори 65365.601.718, 65365.601.717 и 65365.601.719 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и установяване на свързано застрояване на сгради от основното застрояване по вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-339,2333 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел VІІІ-338, кв.77 по плана на гр.Сапарева баня с нови идентификатори 65365.601.718, 65365.601.717, 65365.601.715 и 65365.601.716 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с Възложители Йордан Николаев Чечев и Георги Фрунзев Георгиев.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.