НовиниПринтирай

Заповед № РД - 00 - 67 / 2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева
баня съобщава за постановена на 23.11.2012 г. Заповед № РД - 00 - 67 / 2012 г. на Кмета на
Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план
/ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с
идентификатор № 65365.32.112, местност „Света вода" по кадастралната карта на
гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София,
изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 95 / 10.04.2009 година на Началник СГКК -
Кюстендил, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени
неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и
плътност Жс, с цел строителство на „Сграда за обществено обслужване с
предназначение „Семеен хотел", с Възложители Борислав Ангелов Малинов и Александър
Ангелов Малинов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община
Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ

Прикачени файлове

Заповед (4.83 MB)