НовиниПринтирай

Заповед № РД - 00 - 66 / 2012 г

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева
баня съобщава за постановена на 23.11.2012 г. Заповед № РД - 00 - 66 / 2012 г. на Кмета на
Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план
/ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с
идентификатор № 65365.25.354, местност „Ташарла" по кадастралната карта на гр.Сапарева
баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна
предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на
жилищна устройствена зона с малка височина и плътност Жм, с цел строителство на „Две
самостоятелни жилищни сгради", с Възложител Вергил Георгиев Кацов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община
Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ

Прикачени файлове

Заповед (4.51 MB)