НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-64 / 23.11.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ обявява на всички
заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-64 / 23.11.2012 година на Кмета на
Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план
- План за регулация (ПР) в обхват поземлен имот, представляващ имот с идентификатори
65365.24.636, местност „До банята" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ
промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване
на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на една
малкоетажна жилищна сграда, с Възложители Борислав Георгиев Иванов и Елисавета Григориева
Иванова.


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет сайта на Община
Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

Прикачени файлове

Заповед (4.52 MB)