НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-63/21.11.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-
00-63/21.11.2012
година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на
Проект на Подробeн устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в
обхват: урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ-117, ХV-118, ХІІІ-
119 и ХІV-120, кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед
№ 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с нови
идентификатори №№ 65365.601.451, 65365.601.457, 65365.601.458 и 65365.601.459 по
Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008
година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър -
София, третиращ поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии на
УПИ ХІІІ-119, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващите имотни граници
на поземлен имот с идентификатор 65365.601.458 по кадастралната карта на
гр.Сапарева баня, с Възложител Ваня Петрова Новакова.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на
Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от З УТ.