НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-65/23.11.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-65/23.11.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІІ-1213, І-1214 и ХІІ-1211,1210, кв.22 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори 65365.602.432, 65365.602.433 и 65365.602.435 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-1213 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел І-1214 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.432 по кадастралната карта и поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ-1213 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1211,1210, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.432 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, с Възложител Венцислав Борисов Мандев.


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.