НовиниПринтирай

Съобщение

Относно: Отваряне на плика с предлаганата цена на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр. Сапарева баня-община Сапарева баня", финансиран по ОП „ Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 4: „ Местно развитие и сътрудничество", операция 4.1. : „Дребномащабни местни инвестиции", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1 - 03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини".


Уведомяваме Ви, че на 29.11.2012 г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде отворен плик №3 с предлаганата цена за обществена поръчка с предмет: "Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр. Сапарева баня-община Сапарева баня".