НовиниПринтирай

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци ,такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня - проект

С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Сапарева баня.
На територията на общината се събират следните местни данъци и такси:
1.Данък върху недвижимите имоти.
2.Данък върху наследствата.
3.Данък върху даренията
4.Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
5.Данък върху превозните средства
6.Патентен данък
7.Туристически данък
8.Такса битови отпадъци
9.Такса за ползване на пазари,тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.
10.Такса за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги.
11.Такса за технически услуги.
12.Такса за административни услуги.
13. Такса за откупуване на гробни места.
14.Други местни такси, определени със закон.


*Документите, свързани с Наредбата са достъпни в прикачените файлове.