НовиниПринтирай

Докладна записка

Общинският план за развитие е актуализиран въз основа на изготвен Доклад за междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Сапарева баня 2007-2013г. в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-844/20.05.2009 г., Закона за регионално развитие (чл.33,ал.1 и чл.36, ал.1) и Правилника за неговото прилагане.
Основната цел на извършената междинна оценка е да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие, да се изготвят препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение на заложените цели, да се извърши актуализация на документа за оставащия период на неговото действие.
Актуализираният документ на Общинския план за развитие на Сапарева баня включва анализ на последните тенденции в икономическите и социалните процеси, протичащи в периода след приемането му и засилване на стратегическата ориентация по отношение на общоевропейските цели, отразени в "Стратегическите насоки за развитие на Общността", както и адаптиране към финансовите инструменти, които се прилагат в периода 2007-2013 г. Формулирана е ясна визия за развитие на общината, допълнени са основните приоритети, специфични цели и мерки. Разработена е нова индикативна финансова таблица, която отчита възможностите за финансиране от фондовете на ЕС и финансовия капацитет на общината. Актуализирани са индикаторите за наблюдение, мониторинг и оценка на изпълнението на плана.
Актуализацията отчита изводите и препоръките от направената междинна оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на общинския план за развитие. При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните проучвания, анализи и консултации за добиването на възможно най-актуалната и изчерпателна информация.
Актуализираният план за развитие на община Сапарева баня съответства на Националната стратегическа референтна рамка; Оперативните програми; Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.; Националната стратегия за регионално развитие; Актуализираният документ за изпълнение на регионалния план за развитие на Югозападен район 2010 -2013 г., Областната стратегия за развитие на област Кюстендил 2005-2015 г., и други планови и стратегически документи.
Планът има отворен характер - може да се допълва, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори.

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.12; чл.27, ал.3; чл. 44, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и ал.2 ; Чл.38, ал.1. т. 5, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие предлагам на Общински съвет - гр. Сапарева баня да приеме следното

 

*Документът е достъпен в прикачения файл