НовиниПринтирай

Заповед № РД - 00 - 56 / 2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 31.10.2012 г. Заповед № РД - 00 - 56 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ одобрен с Решение № 2, взето по Протокол № 24/ 24.02.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № 233 / 32.05.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - За плувни басейни и обществено обслужване, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV - За баня и поликлиника и урегулиран поземлен имот представляващ парцел V - За хигиена баня, кв. 126 по регулционния план на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №№ 65365.601.940, 65365.601.941 и 65365.601.99 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Служба по геодезия, картография и кадастър София и Заповед № КД - 14 - 10 - 222 / 21.06.2012 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с Възложители Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Кирилов Иванов и „СПОРТСТРОЙ" ЕАД, представлявано от Изпълнителен директор Атанас Иванов Карагьозов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ