НовиниПринтирай

Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии

До Председателя
на ОбС град Сапарева баня


                                                        Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на Община Сапарева баня

Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2013 г.
На основание: чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

                                                         П Р Е Д Л А Г А М,

ОбС гр.Сапарева баня да вземе следното

РЕШЕНИЕ:


1. ОбС-гр.Сапарева баня да приеме Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2013 г.
2. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2013 г.

 

Кмет:......................................
(инж.Сашо Иванов)

Изготвил:............................
(инж.Калоян Бояджиев)


Документите са достъпни в прикачените файлове