НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-60/06.11.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-60/06.11.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор 65365.32.155, месност «Света Богородица» по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на една малкоетажна жилищна сграда", Възложители Асен Стоянов Савов и Надя Спасова Георгиева - Савова.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.