НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-61/06.11.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-61/06.11.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХVІ, ХV, ХVІІ, VІІ, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори 65365.601.257, 65365.601.254, 65365.601.258 и 65365.601.256 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел ХV по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.257 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел ХV по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.257 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София и поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел VІІ по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.257 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, с Възложител Йорданка Крумова Сусанина.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.