НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-57/06.11.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-57/06.11.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имота, представляващи парцели ХІІІ и ХІV, кв.8 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, третиращ обединяването им в един самостоятелен урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ, кв.8 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, с Възложител „Пътноподдържане-Дупница" ЕООД, представлявано от Управител Цветан Славейков Цветанов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.