НовиниПринтирай

Започва набирането на доброволци за създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за съдаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Iз-1669 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение № 10/19.10.2012 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

Община Сапарева баня започва набирането на доброволци за създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях, като числеността му е 5 доброволци.
Кандидатите за доброволци подават заявление до Кмета на Община Сапарева баня за членство в доброволното формирование.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец.
2. Медицинско удостоверение.
3. Справка от психодиспансер.
4. Свидетелство за съдимост.
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.
6. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно провоотношение.
7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.
8. Актуална снимка/с размер 3,5/4,5 см./.
9. Копие от лична карта.


Документите се подават на хартиен носител в деловодството на Община Сапарева баня, от 8.30 до 17.00 часа.
Срок за подаване на документите 16.11.2012 г.
Доброволец е лице, което участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
За доброволец може да кандидатства всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждане за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано. Кандидати могат за бъдат лица по трудово или служебно правоотношение или безработни лица. На всеки доброволец се определя персонален идентификационен номер.


Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия определена със заповед на Кмета на Община Сапарева баня, съгласувана с началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението".
В едномесечен срок от крайната дата за подаване на заявленията комисията съставя протокол за одобрените кандидати.
Кметът на общината сключва граждански договор с одобрените кандидати.
След сключване на гражданския договор на доброволците ще бъде осигурено обучение, застраховка за една година срещу злополука и екипировка на стойност 400.00 лв. със срок на ползване 2 години.
Доброволците ще получават възнаграждение за участието си в мероприятия, които са регламентирани от Закона за защита при бедствия. Размерът на възнагражденията на доброволците съобразно извършените дейности и отработените часове за участие.
Допълнителна информация може да се получи от Методи Пискулийски, ет. 1 в сградата на Община Сапарева баня; тел: 0897/000423; 0898/725135.

Образците на документите може да видите в прикачените файлове