НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-55/16.10.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-55/16.10.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в следния териториален обхват поземлен имот с идентификатор 65365.31.56, местност „Черемидарнико" по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии по съществуващите имотни граници на поземлен имот с идентификатор 65365.31.56, по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/ 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД-14-10-260/20.07.2012 година на Началника на СГКК-Кюстендил и разделянето му на два поземлени имота с проектни идентификатори 65365.31.352 и 65365.31.353 по КК-Сапарева баня, с Възложители Елена Кирилова Годинова и Костадин Йорданов Коритаров.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.