НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-52/09.10.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-52/09.10.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в следния териториален обхват поземлен имот с идентификатор 65365.601.406 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, попадащ в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-За парк, кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ отреждане на нов урегулиран поземлен имот за поземлен имот с идентификатор 65365.601.406 по кадастралната карта на р.Сапарева баня, без промяна на конфигурацията и площа му, с номер - УПИ, представляващ парцел ХХІІІ, кв.87 по плана на гр.Сапарева баня и отреждането му за жилищно строителство и установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложители Стоян Стоянов Лазов, Калинка Стоянова Лазова и Костадинка Стоянова Чуковска.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.