НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-51/09.10.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-51/09.10.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) в следния териториален обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІХ-2663 и Х-2663, кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор 65365.601.367 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на вътрешно регулационната линия между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІХ-2663 и Х-2663, кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор 65365.601.367 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня като се образуват два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, а именно:
- УПИ ІХ-2663, кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов проектен индентификатор 65365.601.958 по кадатралната карта на гр.Сапарева баня и

- УПИ Х-2663, кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов проектен индентификатор 65365.601.957 по кадатралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно графичната част на Предложението за промяна на дворищната регулация към тази Заповед, с Възложители Людмила Костадинова Христова и „ТЕРМА" ЕООД.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.