НовиниПринтирай

Решение № ПЕ-47-ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ - Перник

На основание чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/11.01.2011г.), Община Сапарева баня съобщава за постановено на 16.10.2012 г. Решение № ПЕ-47-ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ - Перник за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна на лесоустройствения проект в частта глава VІ, т.11 Противопожарно устройство с цел изграждане на изкуствени водоизточници за опазване на гората от пожар" находящи се в отдели 104 „9", 164 "б" и 25 „2" в землището на община Сапарева баня, област Кюстендил, с възложител: Община Сапарева баня - да не се извършва ОВОС.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло интернет страницата на Община Сапарева баня на 17.10.2012 г. за период от 14 дни.


Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.