НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-45/2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 03.10.2012 г. Заповед № РД - 00 - 45 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.26.110, местност „Ридо" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на една средноетажна сграда за обществено обслужване с предназначение «Хотел», с Възложители Мирослав Христов Кузманов и Резида Каримова Михайлова.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ