НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-47/2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 03.10.2012 г. Заповед № РД - 00 - 47 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІІІ - 251, ІV - 250, ХІ - 256 и ХІІ - 255, кв.83 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.601.532, 65365.601.531, 65365.601.537 и 65365.601.536 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 262 / 23.07.2012 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, третиращ поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV - 250, кв.83 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващи имотни граници на поземлен имот с идентификатор № 65365.601.531 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 262 / 23.07.2012 година на началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с Възложител Славянка Йорданова Вукадинова.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ