НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-46/2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 03.10.2012 г. Заповед № РД - 00 - 46 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на действащ План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІХ - 685, кв.53 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ .разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІХ - 685, кв.53 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени, представляващи парцели с проектни номера ХІХ - 685 и ХХІІІ - 685, кв.53 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с Възложители Методи Стоянов Василев, Димитър Идакиев Догаджийски и Ружа Христова Узунова - Догаджийска.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ