НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-48/08.10.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-48/08.10.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на изменение на действащ Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-271, кв.79 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор 65365.601.551 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, представляващи парцел ХVІ-271 и парцел ХVІІ-271, кв.79 по плана на гр.Сапарева баня, с Възложители Ивета Николова Господинова, Виолета Иванова Гонева и Иван Ниолов Славов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и итернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.