НовиниПринтирай

Програма и стратегия за устойчиво енергийно развитие

Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив икономически растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на ключови изисквания за:
■ висока конкурентоспособност;
■ сигурност на енергоснабдяването
■ спазване изискванията за опазване на околната среда не може да бъде постигнато без мащабно внедряване на ВЕИ.

Приоритетите в политиката на енергийния сектор са отразени в Националния план за икономическо развитие на Република България, в Енергийната стратегия на страната и са в хармония с изискванията на европейските директиви и пазарни механизми. Важен аспект, посочен в нея, е политиката за насърчаване използването на ВЕИ. Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Произведената енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентоспособността и енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния за страните от ЕС.

Държавното управление и системата на обществените отношения при осъществяване политиката за насърчаване използването на ВЕИ са регламентирани в Закона за енергетиката.
Основание за разработване на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021 е чл.10(1) от Закона за енергията от възобновяеми източници, приет от Народното събрание на 21 април 2011 г. Настоящата програма е част от разработвания по европейски проект ИНТЕНС пакет от стратегически документи и програми, който включва още Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Сапарева баня за периода 2011-2020, План за енергийна ефективност за периода 2010-2015 и рамкова Комуникационна стратегия за популяризиране възможностите за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници на територията на община Сапарева баня. За изготвянето на програмата са използвани проучвания за ВЕИ на ESD България, статистически и други данни, събрани от местната администрация.

Програмата и стратегията са достъпни в прикачените файлове