НовиниПринтирай

Заповед № 324 / 02.08.2012

Дирекция "Архитектура и градоустройство" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Мариан Исаков Гюров и Иванка Василева Коцева, че със Заповед № 324 / 02.08.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.160, местност „Турски гробища" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18- 15 / 19.02.2008 година, третиращ промяна на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на „Две самостоятелни жилищни сгради", с Възложители Дончо Методиев Николов и Стойка Йорданова Николова.


На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 -дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако има основание могат да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.

* Заповедта е достъпна в прикачените файлове