НовиниПринтирай

Заповед № РД - 00 - 27 / 29.06.2012

Дирекция "Архитектура и градоустройство" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Лиляна Цанева Дукова, Юлиана Миткова Фурнаджийска и Георги Николов Дуков представляван от Настойник Здравка Семчева Димитрова, че със Заповед № РД - 00 - 27 / 29.06.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня е допуснато изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VІ - 1365 и VІІ - 1359, кв.15 по регулационния план на гр.Сапарева баня с нови идентификатори №№ 65365.602.931 и 65365.602.932 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ - 1359, кв.15 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващи имотни граници на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.932 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с Възложител Кирил Георгиев Кърпачки.


На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 -дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако има основание могат да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.

*Заповедта е достъпна и в прикачения файл