НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-42/11.09.2012 г.

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-42/11.09.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.96, местност „Шишкова кория" по Кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на пет самостоятелни жилищни сгради за настаняване на туристи, Възложител Иванка Георгиева Евстратиева.


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

Достъпна е и в прикачените файлове