НовиниПринтирай

Покана за заседание на ОбС

                                                            П О К А Н А
На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

                                                                                    СВИКВАМ:
Заседание на ОбС на 02.07.2012 г. (понеделник) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния
Дневен ред:

1. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Сапарева баня. Изх. № Д-86/07.06.2012 г.
2. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня. Изх. № Д-87/19.06.2012 г .
3. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда упражняване правата на община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества. Изх. № Д-88/15.06.2012 г.
4. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на програма за развитие на туризма в община Сапарева баня за периода 2012-2016 г. Изх. № Д-89/25.06.2012 г.
5. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост. Изх. № Д-90/25.06.2012 г.
6. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане поправка на явна фактическа грешка в Решение №6 от Протокол № 7/11.05.2012 г. Изх. № Д-91/25.06.2012 г.
7. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отпускане на бюджетни средства за провеждане на международен турнир по шахмат на територията на община Сапарева баня. Изх. № Д-92/ 25.06.2012 г.
8. Докладна записка от Петър Чучуганов - Председател на ОбС - ОТНОСНО: Предложение за избор на нови съдебни заседатели за нуждите на Окръжен съд - Кюстендил. Изх. № П-1110-1/26.06.2012 г.
9. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Съгласие за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти. Изх. № Д-93/25.06.2012 г.
10. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Съгласие за учредяване на право на преминаване през общински имот, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди. Изх. № Д-94/25.06.2012 г.
11. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Даване на съгласие на Общински съвет гр. Сапарева баня за учредяване право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура. Изх. № З-45-8/25.06.2012 г.
12. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Даване на съгласие на Общински съвет гр. Сапарева баня за учредяване право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура. Изх. № З-488-1/25.06.2012 г.
13. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Даване на съгласие на Общински съвет гр. Сапарева баня за учредяване право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура. Изх. № З-489-1/25.06.2012 г.
14. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Определяне обема на дървесина за продажба по ценоразпис от гори собственост на община Сапарева баня. Изх. № Д-96/26.06.2012 г.
15. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на дървесина по ценоразпис от гори собственост на община Сапарева баня. Изх. № Д-95/26.06.2012 г.
16. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх. № П-1140-1/19.06.2012 г.
17. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх. № П-1049-1/04.06.2012 г.
18. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх. № П-1050-1/04.06.2012 г.
19. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх. № П-1210-1/25.06.2012 г.
20. Други.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
/П.ЧУЧУГАНОВ/