НовиниПринтирай

Обявление

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс Община Сапарева баня съобщава на:
Светлана Костадинова Бонева, Райна Георгива Стоймирова, Илия Михайлов Чакъров, Донка Михайлова Чакърова, на наследниците на Кирил Костадинов Харалампиев и на наследниците на Донко Величков Стойков, че със Заповед №188/08.05.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня е ОДОБРЕН Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор №65365.30.111, местност „Под селото" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г.на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на три самостоятелни малкоетажни къщи за настаняване на туристи, с Възложител Кирил Исталиянов Тодоров.

Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" №1, ет.3, ново крило, Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" и може да се разгледа до заинтересованите.


Заповедта може да се обжавалва от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването и на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.