НовиниПринтирай

Обявление до Гергана Йорданова Михайлова

Дирекция "Архитектура и градоустройство" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Гергана Йорданова Михайлова, че със Заповед № СБ - ОАГ - 001/27.03.2012 година на Главния архитект на Община Сапарева баня е видоизменено в Скица № 348/21.12.2010 год.и Удостоверение по чл.13 ал.4 и 5 от ППЗСПЗЗ изх. №У-327/22.12.2010 год. изписването:

1.Изписано в скицата:
От:
„Бившият имот е собственост на Бр.Гелеви- Наследници на Славе Пенев Гелев-Решение №1583Р/02.04.1993 г..т.ІІ-7 на Поземлена комисия Сапарева баня, Наследници на Георги Спасев Гелев - Решение №1912Р/12.08.1993 г т..ІІ-3 на Поземлена комисия Сапарева баня, Наследници на Христо Спасов Гелев - Решение №1795Р/03.08.1993 г.-т.4 на Поземлена комисия Сапарева баня, Наследници на Иван Спасов Гелев - Решение № 1835Р/29.12.2004 г ІІ-5 на Поземлена комисия Сапарева баня.

Да се чете:
„Бившият имот е собственост на Бр.Гелеви- Наследници на Славе Пенев Гелев-Решение №1583Р/02.04.1993 г..т.ІІ-7 на Поземлена комисия Сапарева баня, Наследници на Георги Спасев Гелев - Решение №1912Р/12.08.1993 г т..ІІ-3 на Поземлена комисия Сапарева баня, Наследници на Христо Спасов Гелев - Решение №1795Р/03.08.1993 г.-т.4 на Поземлена комисия Сапарева баня, Наследници на Иван Спасов Гелев - Решение № 1835Р/29.12.2004 г ІІ-5 на Поземлена комисия Сапарева баня и Наследници на Илия Михайлов Гелев-Решение №417Р/01.12.1992 г..т.5 на Поземлена комисия Сапарева баня, Наследници на Владимир Михайлов Гелев - Решение №1934Р/16.08.1993 год - т.5 на Поземлена комисия Сапарева баня, Наследници на Стоил Михайлов Гелев -Решение №1861Р/10.08.1993 год..т.5 на Поземлена комисия Сапарева баня, Наследници на Костадин Георгиев Гелев-Решение №1849Р/07.03.2012 г. - т.ІІ-7 на Общинска служба по земеделиеСапарева баня."

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 -дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако има основание могат да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.