НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-39/2012

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 25.07.2012 г. Заповед № РД - 00 - 39 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

1.Проект на Подробни устройствени планове (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 1175, кв.24 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ - 1174, кв.24 по регулационния и застроителен план на гр.Сапарева баня, одобрени със Заповед № 1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с нови идентификатори №№ 65365.602.271 и 65365.602.270 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София, третиращ както следва:
- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 1175, кв.24 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ - 1174, кв.24 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.271 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър - София.
- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/ третиращ установяване на свързано основно застрояване между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 1175, кв.24 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ - 1174, кв.24 по регулационния план на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм,

2.Инвестиционен проект за обект: „Малкоетажна сграда с предназначение къща за отдих" в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 1175, кв.24 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с Възложител Николай Костадинов Сираков

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ

 

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове