НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-38/2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 18.07.2012 г. Заповед № РД - 00 - 38 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на действащи Подробни устройствени планове (ПУП), както следва:
1 Проект за Подробен устройствен план - изменение на Планове за регулация (ПР) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.29, местност „Света Богородица" и поземлен имот с идентификатор № 65365.32.30, местност „Герено" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ образуване на нов поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.32.35 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, образуван от обединяването на поземлени имоти, с идентификатори №№ 65365.32.29, местност „Света Богородица" и 65365.32.30, местност „Герено" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Проект за Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване /ПЗ/ с обхват новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.32.35 кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ осигуряване на възможност за изграждане на „Пет средноетажни жилищни сгради" и установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с Възложители Силвия Георгиева Иванова, Татяна Георгиева Стамболийска, Стоил Георгиев Младжов и Васил Георгиев Младжов.

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 20.07.2012 г и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове