НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-37/17.07.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-37/17.07.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват на поземлен имот с идентификатор 65365.58.254, местност "До Джерман", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър-София, изменена със Заповед № КД-14-10-17/18.01.2012 година на Началника на СГКК-Кюстендил. третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс,с цел изграждане на „Хотелски комплекс", с Възложител„ДИЗАЙН И ДИЗАЙН" ООД, представлявано от управителя Раймондо Флакомио.


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове