НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-34/17.07.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-34/17.07.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на  Проект за Подробен устройствен план - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот  с идентификатор 028092, месност «Герено» по Картата на възстановената собственост землището на с.Овчарци, третиращ  промяна на предназначението на земеделска  земя  за  неземеделски  нужди,  установяване на жилищна  устройствена  зона с преобладаващо  застрояване  с малка височина  и  плътност - Жм,  с цел изграждане на една малкоетажна жилищна сграда, с Възложител Стойка Йорданова Николова.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

*Заповедта е достъна в прикачените файлове