НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-33/17.07.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-33/17.07.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.58.14, местност „До джерман" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, третиращ промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на Балнеохотелски комплекс, с Възложители Джихад Мохамед Хамото и Милена Цветанова Таргова - Хамото.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове