НовиниПринтирай

Заповед № РД–00–29/2012 г.

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановена на 17.07.2012 г. Заповед № РД - 00 - 29 / 2012 г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.40, местност „Герено" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жс, с цел изграждане на една малкоетажна къща за настаняване на туристи, с Възложители Живка Атанасова Мутавджийска и Асен Василев Мутавджийски.


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 20.07.2012 г и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ


*Заповедта е достъпна в прикачените файлове