НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-28/11.07.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-28/11.07.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели V- 1456, ІV-1457, ІІІ-1458, кв.34 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори 65365.603.474, 65365.603.501, 65365.603.471 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1457 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел ІІІ-1458 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.603.501 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София и поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1457 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел V-1456 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.603.501 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, с Възложител Стоил Стойнев Йоцев.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

* Заповедта е достъпна в прикачените файлове