НовиниПринтирай

Решение № ПЕ-12-ЕО/2012 г. на Директора на РИОСП

Съгласно чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 13.07.2012 г. Решение № ПЕ-12-ЕО/2012 г. на Директора на РИОСП - Перник за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /ЕО/ на Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ -План за регулация в обхвата на УПИ ΙV и УПИ V, кв. 126 по РП на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил, третиращ обособяване на нов УПИ ΙΧ, кв. 126 за „За плувни басейни и обществено обслужване", с възложител Община Сапарева баня, ЕИК 000261616 - да не се извършва ЕО.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 18.07.2012 г. за период от 14 дни. Решението се намира в Дирекция „АГ и КС".
Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.