НовиниПринтирай

Изготвено е инвестиционно намерение за Промяна на лесоустройствения проект утвърден на 04.04.2012 година от РДГ - Кюстендил, във връзка с изграждане на водоизточници за опазване на гори от пожари

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/11.01.2011г.), ОП „ОЛ Сапарева баня" съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно намерение за „Промяна на лесоустройствения проект утвърден на 04.04.2012 година от РДГ - Кюстендил, във връзка с изграждане на водоизточници за опазване на гори от пожари", находящи се в отдел 104 „9", 164 „Б" и 25 „2" по ЛУП утвърден със Заповед № РД - 05 - 110 / 04.04.2012 година на Директора на РДГ - Кюстендил.За контакти: инж.Калоян Бояджиев - гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1, тел: 0707 / 2 33 78
Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 08.07.2012 г. за период от 14 дни.